Home » travel news » พระตำหนักเมืองนคร
พระตำหนักเมืองนครสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ในคราวที่เสด็จฯ มาทรงงาน ณ เมืองนครศรีธรรมชาติ โดยตั้งอยู่ในสวนผลไม้เก่าแก่ของตระกูลทองสมัคร ผู้สร้างเรือนรับรองถวายในนามของชาวเมืองนครศรีธรรมชาติ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯได้เสด็จมาเปิดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2541 และกลายเป็นที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของนครศรีธรรมราช

เดินทางโดยตั้งต้นจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ผ่านแยกเบญจม ตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 4016 (นครศรีฯ – พรหมคีรี) ผ่านที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี (ประมาณหลัก กม.ที่ 21) ตรงไปผ่านสี่แยก ข้ามสะพานนอกท่า เลยปั๊มน้ำมันแล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนตากสินอนุสรณ์ มีป้ายบอกทางไปพระตำหนักเมืองนครเป็นระยะๆ.  ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand