Home » news » กรุงไทยยันตู้เอทีเอ็มปกติ คาดลูกค้ากดปุ่มพลาดเอง

ธนาคารกรุงไทยแจงระบบเอทีเอ็มปกติ-สามารถตรวจสอบได้ กรณีลูกค้าแจ้งกดเช็คยอดแต่เงินออก 2 หมื่นบาท รับอาจกดปุ่มพลาด เพราะปุ่มถอนด่วน 2 หมื่นกับขอสอบถามยอดอยู่ใกล้กัน  รายงานข่าวจากธนาคารกรุงไทย แจ้งว่า ตามที่รองผอ.กศน.พังงา ได้แจ้งว่าไปใช้บริการที่ตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย บริเวณหน้าโรงพยาบาลพังงา ทำรายการสอบถามยอดเงินในบัญชี แต่กลับมีเงินออกจากตู้

จึงคิดว่าเป็นของผู้ทำรายการก่อนหน้า และมอบเงินจำนวนดังกล่าวไป ต่อมาได้พบข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารว่า มีการทำรายการถอนเงินจำนวน 2 หมื่นบาท และขณะนี้ลูกค้าที่ทำรายการก่อนหน้าได้นำเงินมาคืนให้กับรองผอ.กศน.พังงาแล้วนั้น ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ ธนาคารกรุงไทย ชี้แจงว่า หลังจากทราบเรื่องดังกล่าว ธนาคารได้รีบดำเนินการตรวจสอบทันที  ทั้งนี้ในเบื้องต้น พบว่า มีการทำรายการถอนเงินด่วนจำนวน 2 หมื่นบาท ก่อนทำรายการสอบถามยอดเงิน โดยการทำรายการสอบถามยอดเงินที่ตู้เอทีเอ็มดังกล่าว ลูกค้าต้องกดปุ่มบริการอื่นๆ ก่อน ซึ่งปุ่มดังกล่าวอยู่ติดกับปุ่มถอนเงิน 2 หมื่นบาท จึงเป็นไปได้ว่าอาจมีการกดปุ่มพลาด เนื่องจากการที่เงินจะออกจากตู้เอทีเอ็มได้นั้น ต้องมีการเสียบบัตรเอทีเอ็ม กดรหัสที่ถูกต้องของบัตร และกดปุ่มทำรายการถอนเงินเท่านั้น  อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ธนาคารได้ทำการตรวจสอบระบบการทำรายการแล้ว ยืนยันได้ว่าลูกค้าที่ทำรายการก่อนหน้า ได้ทำรายการแค่โอนเงินเท่านั้น ส่วนรองผอ.กศน.พังงา มีการทำรายการถอนเงินด่วน 2 หมื่นบาท ตามด้วยการทำรายการสอบถามยอด.  v